atsushieno/libsoundio-sharp

cross platform audio I/O library wrapped in C# API - atsushieno/libsoundio-sharp