aws/aws-iot-device-sdk-python

aws-iot-device-sdk-python - SDK for connecting to AWS IoT from a device using Python.