GitHub - awslabs/aws-lambda-go-api-proxy: lambda-go-api-proxy makes it easy to port APIs written with Go frameworks such as Gin (https://gin-gonic.github.io/gin/ ) to AWS Lambda and Amazon API Gateway.

lambda-go-api-proxy makes it easy to port APIs written with Go frameworks such as Gin (https://gin-gonic.github.io/gin/ ) to AWS Lambda and Amazon API Gateway. - GitHub - awslabs/aws-lambda-go-api-...