batfish/pybatfish

Python client for Batfish: https://github.com/batfish/batfish - batfish/pybatfish