GitHub - boto/boto: For the latest version of boto, see https://github.com/boto/boto3 -- Python interface to Amazon Web Services

For the latest version of boto, see https://github.com/boto/boto3 -- Python interface to Amazon Web Services - GitHub - boto/boto: For the latest version of boto, see https://github.com/boto/boto3 ...