boto/boto

For the latest version of boto, see https://github.com/boto/boto3 -- Python interface to Amazon Web Services - boto/boto