eawsy/aws-lambda-go

aws-lambda-go - A fast and clean way to execute Go on AWS Lambda.