foooomio/nicorepo-filter

nicorepo-filter - Google Chrome extension for filtering nicorepo on niconico