hanasuke/box-linter

http://naosuke2dx.hatenablog.com/entry/2019/05/03/162729 - hanasuke/box-linter