kentaro-m/serverless-nodejs-boilerplate

:zap:A boilerplate of Serverless Framework which build a serverless application that combines API Gateway and Lambda. - kentaro-m/serverless-nodejs-boilerplate