lambdalisue/gina.vim

gina.vim - Asynchronously control git repositories in Neovim/Vim 8