mmisono/ipython_mysql_kernel

ipython_mysql_kernel - a simple mysql kernel for ipytnon