nvdla/hw

hw - RTL, Cmodel, and testbench for NVDLA