ondryaso/pi-rc522

Raspberry Pi Python library for SPI RFID RC522 module - ondryaso/pi-rc522