prismagraphql/prisma

prisma - ⚡️ Prisma turns your database into a realtime GraphQL API