prisma/prisma

⚡️ Prisma turns your database into a realtime GraphQL API - prisma/prisma