pyohei/Fryptos

Fryptos - 🔑Simple file name encrypt.💻