sorah/itamae-secrets

itamae-secrets - Encrypted Data Bag for Itamae