ymattu/rjumanpp

rjumanpp - R Interface to JUMAN++