ymattu/rjumanpp

rjumanpp - R interface for JUMAN++