zgtk-guri/Akizuki-Cart-to-CSV

A chrome extension for exporting to CSV from Akizukidenshi shopping cart - zgtk-guri/Akizuki-Cart-to-CSV