zgtk-guri/Akizuki-Cart-to-CSV

Akizuki-Cart-to-CSV - A chrome extension for exporting to CSV from Akizukidenshi shopping cart