Naoki OKAMURA / japanese-tokenizer

A TinySegmenter implementation of TypeScript