'nodebrew install'で,SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print',というエラーが出たので,Pythonを2系にした.

'nodebrew install'の失敗理由がPythonのヴァージョンだったみたい. # error $ nodebrew install io@v1.6.4 > SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print' $ python -V > Python 3.4.2 $ pyenv global 2.7.9 $ pyenv rehash $ nodebrew install io@v1.6.4