「Kyash」実店舗での決済強化に向けリアルカード発行開始 全国のVisa加盟店で利用可能に

株式会社Kyashのプレスリリース(2018年6月7日 12時00分)[Kyash]実店舗での決済強化に向けリアルカード発行開始 全国のVisa加盟店で利用可能に