freezegun

Let your Python tests travel through time