RubyKaigi 2018, 5/31...6/2, Sendai, Miyagi, Japan #rubykaigi

RubyKaigi 2018, 5/31...6/2, Sendai, Miyagi, Japan