دفتر خاطرات روزانه - dari dari dari

Rebekka D from Pixabay This is a diary page. I am going to keep a diary in Dari day by day. این صفحه دفتر خاطرات روزانه است. من روز به روز او را خواهم نوشت. ۱ تقویم هجری شمسی افغانستان ه۱۳۹۸ میزان عقرب قوس جدی دلو حوت ه۱۳۹۹ حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله ه۱۳۹۹ میزان عقرب قوس جدی دلو حوته۱۴۰۰ حمل ثور …