امی ادل هسینوف: چگونه پیامک سکسی بی‌خطر رد و بدل کنیم؟

پیامک سکسی، مانند هر تفریح دیگری، خطرات خود را دارد؛ اما نقض جدی حریم خصوصی نباید یکی از آن‌ها باشد. امی ادل هسینوف نگاهی دارد به واکنش‌های مسئله‌دار رسانه‌های جمعی، قانون و محیط‌های آموزشی به پیامک سکسی و با ارائه راه حل‌های کاربردی به افراد و شرکت‌های فناوری می‌گوید که چگونه می‌توانند فایل‌های حس…