အျဖဴ ေရာင္ ပရဟိတ လူမႈ႔ကူညီေရးအသင္း သံုးဆယ္ျမိဳ႕

က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ ေရေဘးသည္ အတၳရံျမစ္ေရႀကီးျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ အလွဴရွင္ေတလည္း လာလွဴၾကသလို ကယ္ဆယ္ ေရးျပဳလုပ္ေပးမယ့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း လူအင္အားအျပည့္ ။ သို႔ေသာ္ ကယ္ဆယ္ေရးျပဳလုပ္ေပးေနရတာကိုၾကည့္ရင္...