Shohei Komatsu

アップが遅くなりましたが、今週月曜日にセプテーニのYuta Suzuki さん、Hirokazu Suetake...