PHPerKaigi 2019で「フレームワークを作りながらLaravelのアーキテクチャを学ぶ」について発表しました

PHPerKaigi 2019で「フレームワークを作りながらLaravelのアーキテクチャを学ぶ」というタイトルで登壇してきました。 phperkaigi.jp