keypress

Make any Node ReadableStream emit "keypress" events