ആമിക്കുട്ടിക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ നോക്കിയതാ..പണി കിട്ടിയത് പാവം അച്ഛനും🙊🤪🤣

ആമിക്കുട്ടിക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ നോക്കിയതാ..പണി കിട്ടിയത് പാവം അച്ഛനും🙊🤪🤣#shorts #youtubeshorts #shortvideo #orualmallufamily #sijurevavlog