jfelchner/ruby-progressbar

Ruby/ProgressBar is a text progress bar library for Ruby. - jfelchner/ruby-progressbar